Politika spoločnosti

Budeme spokojní len vtedy, ak budú spokojní naši zákazníci.

1. Cieľom vedenia organizácie i všetkých zamestnancov je dlhodobé zaistenie prosperity a neustáleho zlepšovania organizácie poskytovaním produktov, ktoré svojou kvalitou budú trvalo uspokojovať stanovené, ale i predpokladané požiadavky a potreby zákazníkov.
2. Dlhodobý súlad činnosti prebiehajúcich v organizácii so záujmami zákazníkov, zamestnancov a vlastníkov chceme zaistiť vysokou hospodárnosťou všetkých procesov. Dosiahneme to elimináciou chýb a strát, realizáciou včasných preventívnych opatrení, systematickým sledovaním a trvalým zlepšovaním procesov.
3. S našimi dodávateľmi jednáme otvorene a zodpovedne, pritom však kladieme vysoké nároky na kvalitu.
4. Kvalitu chápeme ako starostlivosť o výchovu, vzdelanie a pozitívnu motiváciu všetkých zamestnancov organizácie.
5. Držíme sa pravidla, že predchádzať problémom je jednoduchšie a lacnejšie ako riešiť ich následky.
6. Konkurencia pre nás nie je nepriateľ, ale meradlo a motivácia k nášmu neustálemu zlepšovaniu.
7. Naše aktivity realizujeme s dôrazom na znižovanie zaťaženia životného prostredia a neustále zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia našich zamestnancov.

Dátum: 1.10.2007